Privacybeleid

Gegevensbescherming

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar ons privacybeleid dat onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Webflow

De aanbieder is Webflow, Inc., 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, USA (hierna "Webflow" genoemd). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Webflow verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen.

Webflow is een tool voor het maken en hosten van websites. Webflow slaat cookies of andere herkenningstechnologieën op die noodzakelijk zijn voor de weergave van de pagina, om bepaalde websitefuncties mogelijk te maken en om de veiligheid te waarborgen (noodzakelijke cookies).

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Webflow: https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy.

Het gebruik van Webflow is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Wij hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy.

Job verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat deze dienst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Mithat Arda
Solarclip Technologies GmbH
Straße der Jugend 18
14974 Ludwigsfelde

Telefoon: [telefoonnummer van de verantwoordelijke instantie]
E-mail: info@solarclip.org

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Opslagperiode

Tenzij binnen dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Indien u heeft ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens art. 9 lid 1 DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49, lid 1, a DSGVO. Indien u heeft ingestemd met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking bovendien uitgevoerd op basis van § 25 (1) TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Als uw gegevens bovendien nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij ze op basis van art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende punten van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Mithat Arda
Solarclip Technologies GmbH
Straße der Jugend 18
14974 Ludwigsfelde

Telefoon: [telefoonnummer van de functionaris voor gegevensbescherming]
E-mail: info@solarclip.org

Opmerking over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij gebruiken onder meer tools van in de VS of andere derde landen gevestigde bedrijven die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u daar als betrokkene juridische stappen tegen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE HANDHAVING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, VAN DE WET INZAKE GEGEVENSBESCHERMING).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR kunnen betrokkenen in beroep gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Indien u een bezwaar heeft ingediend overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Indien er na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische afschrijving) aan ons te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (first-party cookies) of van derden (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van bedrijven van derden binnen websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover toestemming voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, vindt u in dit privacybeleid.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw vraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Communicatie via WhatsApp

Voor de communicatie met onze klanten en andere derden gebruiken wij onder meer de instant messaging-dienst WhatsApp. De provider is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie vindt plaats via end-to-end encryptie (peer-to-peer), waardoor WhatsApp of andere derden geen toegang kunnen krijgen tot de communicatie-inhoud. WhatsApp krijgt echter toegang tot metadata die in de loop van het communicatieproces worden gegenereerd (bv. afzender, ontvanger en tijd). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp volgens zijn eigen verklaring persoonlijke gegevens van zijn gebruikers deelt met zijn moederbedrijf Meta, dat in de VS is gevestigd. Verdere details over de gegevensverwerking zijn te vinden in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp wordt gebruikt op basis van ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke en contractuele partners (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de gegevensverwerking uitsluitend op basis van de toestemming; deze kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

De tussen en op WhatsApp uitgewisselde communicatie-inhoud blijft bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Wij gebruiken WhatsApp in de variant "WhatsApp Business".

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten.

5. sociale media

Facebook

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De verstrekker van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Een overzicht van de sociale media-elementen van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/
docs/plugins/?locale=en_DE
.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook "Like" knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media te bereiken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na het doorsturen plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal
/controller_addendum
. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_
transfer_addendum
, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Op deze website zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Twitter-server. Twitter ontvangt daardoor informatie over uw bezoek aan deze website. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media te bereiken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U kunt uw Twitter-privacyinstellingen wijzigen in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Op deze website zijn functies van de Instagram-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Instagram-server. Instagram ontvangt daardoor informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media te bereiken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram die na het doorsturen plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/
controller_addendum
. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook- of Instagram-producten. U kunt de rechten van betrokkenen (bijvoorbeeld verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data
_transfer_addendum
, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. analyse-instrumenten en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het dient alleen voor het beheer en het uitspelen van de erdoor geïntegreerde instrumenten. De Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de beheerder van de website het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen aan te vullen en maakt het gebruik van technologieën voor machinaal leren bij de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/
controllerterms/mccs/
.

Browser plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/
answer/6004245?hl=nl
.

Job verwerking

Wij hebben met Google een contract voor orderverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics E-Commerce meting

Deze website maakt gebruik van de functie "e-commerce measurement" van Google Analytics. Met behulp van e-commercemeting kan de website-exploitant het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Hierbij wordt informatie geregistreerd zoals geplaatste orders, gemiddelde orderwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die aan de desbetreffende gebruiker of zijn apparaat is toegewezen.

Google Advertenties

De beheerder van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden afgespeeld op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy
/frameworks
en https://privacy.google.com/businesses/
controllerterms/mccs/
.

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken Google AdSense in de "niet-gepersonaliseerde" modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties dus niet gebaseerd op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel van u aangemaakt. In plaats daarvan wordt zogenaamde "contextuele informatie" gebruikt om de advertenties te selecteren. De geselecteerde advertenties zijn dan bijvoorbeeld gebaseerd op uw locatie, de inhoud van de website waarop u zich bevindt of uw huidige zoektermen. U kunt meer te weten komen over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense op: https://support.google.com/adsense/
answer/9007336
.

Houd er rekening mee dat cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. vingerafdrukken van apparaten) ook kunnen worden gebruikt wanneer u Google Adsense in niet-gepersonaliseerde modus gebruikt. Volgens Google worden deze gebruikt om fraude en misbruik te bestrijden.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/
controllerterms/mccs/
.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated.

Meer informatie over de reclametechnologieën van Google vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen wij mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om vervolgens op interesse gebaseerde reclame aan hen te tonen in het advertentienetwerk van Google (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Ads Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de cross-device functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bv. tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Verdere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Doelgroepvorming met klantenmatching

Voor doelgroepvorming gebruiken wij onder meer de customer matching van Google Ads Remarketing. Hierbij dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en op hun Google-account zijn ingelogd, krijgen ze binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine) passende reclameboodschappen te zien.

Google Conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde handelingen heeft verricht. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Wij leren het totale aantal gebruikers die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google conversion tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website gebruikt de bezoekersactie-pixel van Facebook/Meta voor conversiemeting. De verstrekker van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op die manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook(https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als beheerder van de site niet worden beïnvloed.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na het doorsturen plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/
controller_addendum
. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_
transfer_addendum
en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in de sectie advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/
praferenzmanagement/
.

Facebook Conversie API

Wij hebben Facebook Conversion API geïntegreerd in deze website. De verstrekker van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Met Facebook Conversion API kunnen we de interacties van de websitebezoeker met onze website vastleggen en delen met Facebook om de advertentieprestaties van Facebook te verbeteren.

In het bijzonder worden het tijdstip van de oproep, de opgeroepen website, uw IP-adres en uw gebruikersagent alsmede andere specifieke gegevens (bv. gekochte producten, waarde van het winkelmandje en valuta) geregistreerd. Een volledig overzicht van de gegevens die kunnen worden verzameld, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs
/marketing-api/conversions-api/parameters
.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na het doorsturen plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/
controller_addendum
. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_
transfer_addendum
en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Job verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat deze dienst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Facebook aangepaste doelgroepen

Wij gebruiken Facebook Custom Audiences. De verstrekker van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u onze websites en apps bezoekt of gebruikt, gebruik maakt van onze gratis of betaalde aanbiedingen, gegevens aan ons verstrekt of interageert met de Facebook-inhoud van ons bedrijf, verzamelen wij daarbij uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming geeft om Facebook Custom Audiences te gebruiken, geven wij deze gegevens door aan Facebook, die ze kan gebruiken om u passende reclame te tonen. Bovendien kunnen met uw gegevens doelgroepen worden gedefinieerd (Lookalike Audiences).

Facebook verwerkt deze gegevens als onze verwerker. Details zijn te vinden in de gebruikersovereenkomst van Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/
customaudience
.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/terms/
customaudience
en https://www.facebook.com/legal/
terms/dataprocessing
.

Criteo

Deze website gebruikt functies van Criteo. De aanbieder is Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs (hierna "Criteo").

Criteo wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen binnen het Criteo advertentienetwerk. Uw interesses worden bepaald op basis van uw eerdere gebruiksgedrag. Criteo registreert bijvoorbeeld welke producten u hebt bekeken, aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd of hebt gekocht. Meer details over de door Criteo verzamelde gegevens vindt u hier: https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/.

Om u op interesses gebaseerde reclame te kunnen tonen, moeten wij of andere Criteo-partners u kunnen herkennen. Hiervoor wordt een cookie opgeslagen op uw eindapparaat of wordt een vergelijkbare identificatie gebruikt die uw gebruikersgedrag koppelt aan een pseudoniem gebruikersprofiel. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Criteo op: https://www.criteo.com/de/privacy/.

Uw persoonlijke gegevens en de in uw browser opgeslagen Criteo-cookies worden maximaal 13 maanden vanaf de datum van verzameling bewaard.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van deze dienst gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO; de website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij gerichte reclamemaatregelen.

Criteo en wij zijn gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking in de zin van art. 26 DSGVO. Tussen Criteo en ons is een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking gesloten, waarvan Criteo de belangrijkste inhoud beschrijft onder de volgende link: https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/.

Outbrain

We hebben Outbrain geïntegreerd op deze website. De aanbieder is Outbrain Inc, 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA (hierna "Outbrain").

Wanneer u een website bezoekt waarop Outbrain is geïntegreerd, creëert Outbrain een pseudoniem gebruikersprofiel (user ID) waarin wordt opgeslagen welke inhoud u hebt bekeken of gelezen. Vervolgens kan u op onze website of op andere websites waarop Outbrain is geïntegreerd, verdere op interesses gebaseerde inhoud of advertenties worden aanbevolen. Daartoe worden onder meer uw apparaattype, IP-adres, browsertype, bezochte webpagina's en gelezen artikelen, tijdstip van toegang en de apparaat-ID opgeslagen en samengevat in uw gebruikers-ID.

Wij gebruiken ook de Outbrain pixel. Wanneer u op onze website komt, kunnen we deze pixel gebruiken om te bepalen of u al een Outbrain-gebruikers-ID hebt. Hierdoor kunnen adverteerders van het Outbrain-advertentienetwerk de effectiviteit van hun campagnes meten.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van deze dienst gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO; de websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Outbrain op: https://www.outbrain.com/legal/
privacy#privacy-policy
.

Bovendien kunt u op de volgende link een lijst krijgen van alle cookies die Outbrain gebruikt: https://www.outbrain.com/privacy/cookies/.

Wilt u uw interesseprofiel op Outbrain bekijken of aanpassen, klik dan op de volgende link: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

Job verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat deze dienst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

7. nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken wij gebruik van aanbieders van nieuwsbriefdiensten, die hieronder worden beschreven.

Mailchimp met gedeactiveerde prestatiemeting

Deze website maakt gebruik van de diensten van Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De verstrekker is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp is een dienst waarmee onder meer het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd. Wanneer u gegevens invoert voor het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van Mailchimp in de VS. Wij hebben de prestatiemeting van Mailchimp gedeactiveerd, zodat Mailchimp uw gedrag niet evalueert wanneer u onze nieuwsbrief opent.

Als u niet wilt dat uw gegevens aan Mailchimp worden doorgegeven, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daartoe plaatsen wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of door de leverancier van de nieuwsbrief zo nodig opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Raadpleeg voor meer details het privacybeleid van Mailchimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Job verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat deze dienst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Mailjet

Deze website gebruikt Mailjet om nieuwsbrieven te versturen. De verstrekker is Mailgun Technologies Inc, 112 E Pecan Sr #1135, San Antonio, Texas 78205, USA.

Mailjet is een dienst waarmee onder meer de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van nieuwsbrieven worden opgeslagen op de servers van Mailjet.

Gegevensanalyse door Mailjet

Met behulp van Mailjet kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wij kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links eventueel zijn aangeklikt. Op die manier kunnen wij onder meer vaststellen op welke links bijzonder vaak werd geklikt.

Bovendien kunnen we zien of bepaalde eerder gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). Wij kunnen bijvoorbeeld zien of u een aankoop hebt gedaan nadat u op de nieuwsbrief hebt geklikt.

Mailjet laat ons ook toe de ontvangers van de nieuwsbrief onder te verdelen ("clusteren") volgens verschillende categorieën. Ontvangers van een nieuwsbrief kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld naar leeftijd, geslacht of woonplaats. Zo kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectieve doelgroepen. Als u niet wilt dat Mailjet uw nieuwsbrief analyseert, moet u zich uitschrijven. Daartoe plaatsen wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.

Voor gedetailleerde informatie over de functies van Mailjet, zie de volgende link: https://www.mailjet.de/funktion/.

Het privacybeleid van Mailjet is te vinden op: https://www.mailjet.de/sicherheit-datenschutz/.

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.mailjet.de/av-vertrag/.

Opslagperiode

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of door de leverancier van de nieuwsbrief zo nodig opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Job verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat deze dienst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Sendinblue

Deze website gebruikt Sendinblue voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

Sendinblue is een dienst waarmee onder meer het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Sendinblue in Duitsland.

Gegevensanalyse door Sendinblue

Met behulp van Sendinblue kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wij kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links eventueel zijn aangeklikt. Op die manier kunnen wij onder meer vaststellen op welke links bijzonder vaak werd geklikt.

Bovendien kunnen we zien of bepaalde eerder gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). Wij kunnen bijvoorbeeld zien of u een aankoop hebt gedaan nadat u op de nieuwsbrief hebt geklikt.

Sendinblue stelt ons ook in staat om de ontvangers van de nieuwsbrief onder te verdelen ("clusteren") volgens verschillende categorieën. De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen worden onderverdeeld naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of woonplaats. Zo kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectieve doelgroepen.

Als u niet wilt dat Sendinblue uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daartoe plaatsen wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.

Voor gedetailleerde informatie over de functies van Sendinblue, zie de volgende link: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.

Opslagperiode

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of door de leverancier van de nieuwsbrief zo nodig opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Sendinblue raadplegen op: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Job verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat deze dienst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

8. plugins en tools

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website bevat video's van de website YouTube. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. De verstrekking van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk - ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdruk). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, f DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie over privacy bij YouTube hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde Google Fonts, geleverd door Google, voor de uniforme weergave van lettertypes. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met de servers van Google vindt niet plaats.

Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe lettertypen

Deze website gebruikt webfonts van Adobe voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypes. De provider is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Wanneer u deze website oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypes rechtstreeks van Adobe om ze correct te kunnen weergeven op uw eindapparaat. Daarbij maakt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor weet Adobe dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen bij het verstrekken van de lettertypes.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.adobe.com/de/privacy/
eudatatransfers.html
.

Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar: https://www.adobe.com/de/privacy/
policies/adobe-fonts.html
.

U kunt het privacybeleid van Adobe vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om de teksten en fonts correct weer te geven.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, lit. f DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/
gdprcontrollerterms/
en https://privacy.google.com/businesses/
gdprcontrollerterms/sccs/
.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Zendesk

Wij gebruiken het CRM-systeem Zendesk om vragen van gebruikers te verwerken. De provider is Zendesk, Inc., 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103 USA.

Wij gebruiken Zendesk om uw vragen snel en efficiënt te kunnen verwerken. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, lit. f DSGVO.

U kunt alleen vragen stellen door uw e-mailadres in te vullen en uw naam niet te noemen.

De aan ons verzonden berichten blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Zendesk heeft Binding Corporate Rules (BCR) die zijn goedgekeurd door de Irish Data Protection Authority. Dit zijn bindende bedrijfsvoorschriften die de doorgifte van bedrijfsgegevens aan derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Details zijn hier te vinden: https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/.

Als u er niet mee akkoord gaat dat wij uw verzoek via Zendesk verwerken, kunt u ook per e-mail, telefoon of fax met ons communiceren.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Job verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat deze dienst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Zapier

We hebben Zapier geïntegreerd op deze website. De aanbieder is Zapier Inc, Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, USA (hierna Zapier).

Met Zapier kunnen we verschillende functionaliteiten, databases en tools aan onze website koppelen en met elkaar synchroniseren. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om content die wij op onze website publiceren automatisch af te spelen op onze social media kanalen of om content uit marketing- en analysetools te exporteren. Afhankelijk van de functionaliteit kan Zapier daarbij ook verschillende persoonsgegevens verzamelen.

Het gebruik van Zapier is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de meest doeltreffende integratie van de gebruikte instrumenten. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://zapier.com/tos.

Job verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat deze dienst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

9. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om onze contractuele relaties vast te stellen, te structureren en te wijzigen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele wettelijke bewaartermijnen. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor onlinewinkels, handelaren en verzending van goederen

Wanneer u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die belast is met de betalingsverwerking. Alleen de gegevens die de betrokken dienstverlener nodig heeft om zijn taak te vervullen, worden openbaar gemaakt. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Indien u de desbetreffende toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan het met de levering belaste transportbedrijf, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestelling; u kunt deze toestemming te allen tijde herroepen.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de afwikkeling van betalingen.

Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Kredietcontroles

In geval van een aankoop op rekening of een andere betalingswijze waarbij wij voorschotten betalen, kunnen wij een kredietwaardigheidscontrole (scoring) uitvoeren. Daartoe geven wij uw ingevoerde gegevens (bijv. naam, adres, leeftijd of bankgegevens) door aan een kredietagentschap. Op basis van deze gegevens wordt de kans op wanbetaling bepaald. In geval van een buitensporig risico op niet-betaling kunnen wij de betrokken betalingswijze weigeren.

De kredietbeoordeling wordt uitgevoerd op basis van de nakoming van het contract (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) alsmede ter voorkoming van betalingsachterstanden (gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Indien toestemming is verkregen, wordt de kredietcontrole uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. DSGVO); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Betalingsdiensten

Wij integreren betalingsdiensten van derden op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt om de betaling te verwerken. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele bepalingen en bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (contractverwerking) en in het belang van een soepel, comfortabel en veilig betalingsproces (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is art. 6 lid 1 letter a DSGVO de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

In het kader van deze website maken wij gebruik van de volgende betalingsdiensten / payment service providers:

PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/
mpp/ua/pocpsa-full
.

Zie voor details het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/
webapps/mpp/ua/privacy-full
.

Apple Pay

De betalingsdienstaanbieder is Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Het privacybeleid van Apple is te vinden op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het privacybeleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy.

Streep

De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/
guides/general-data-protection-r
egulation
.

Details hierover zijn te vinden in het privacybeleid van Stripe op de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld huurkoop). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna checkout solution), verzamelt Klarna verschillende persoonsgegevens van u. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Meer informatie over het gebruik van Klarna-cookies vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/
policy/cookie/en_checkout.pdf
.

Details hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Klarna onder de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Onmiddellijke overschrijving

De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "Sofort GmbH"). Met behulp van de "Sofortüberweisung" ontvangen wij in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u voor de betalingsmethode "Sofortüberweisung" heeft gekozen, geeft u de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, die vervolgens kan inloggen op uw online bankrekening. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u doorgegeven TAN. Het stuurt ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen controleert het ook automatisch uw omzet, de kredietlijn van de debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi. Naast de PIN en de TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en uw persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Zie voor details over betaling met Sofortüberweisung de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

De aanbieder van deze betalingsdienst is Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Details over de behandeling van uw gegevens vindt u in het privacybeleid van Amazon Pay op de volgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Shopify betaling

De aanbieder van deze betalingsdienst in de EU is Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna "Shopify Payment").

Zie voor details het Shopify Privacybeleid voor betalingen: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

American Express

De aanbieder van deze betalingsdienst is American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna "American Express").

American Express kan gegevens doorgeven aan haar moedermaatschappij in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de bindende bedrijfsvoorschriften. Details zijn hier te vinden: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Zie voor meer informatie de privacyverklaring van American Express: https://www.americanexpress.com/de/
legal/online-privacy-statement.html
.

Mastercard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna "Mastercard").

Mastercard kan gegevens doorgeven aan haar moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de bindende bedrijfsregels van Mastercard. Details zijn hier te vinden: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/
mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf
.

VISA

De verstrekker van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna "VISA").

Het Verenigd Koninkrijk wordt krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming beschouwd als een veilig derde land. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een niveau van gegevensbescherming heeft dat gelijkwaardig is aan het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie.

VISA kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de laatste productinformatie

Bedankt. Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het indienen van het formulier.
Door te registreren aanvaardt u ons Privacybeleid.